Eliška Kopicová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité́ právní́ informace tykající́ se prodeje a poskytování produktů prostřednictvím webových stránek www.eliskacoradachodi.cz. VOP obsahují informace, které́ potřebujete mít k dispozici před tím, než̌ kliknete na objednávací́ tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení́ před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím zaškrtnutím okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené́ smlouvy. uzavřené si je proto, prosím, pečlivé̌. Dekujeme za Váš čas, který́ jejich pročtení́ věnujete.

OBSAH VOP:

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
  II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
  III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  V. DODACÍ PODMÍNKY
  VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH,, AUTORSKÁ PRÁVA
  VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
  IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
  X. ZÁVĚREM
 2. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
 3. 1. Web:Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.eliskacoradachodi.cz
 4. Zboží: Zbožím jsou knihy.
 5. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické́ podobě̌). Mohou to být e-booky (elektronické knihy), videa (zpravidla záznamy webinářů).
 6. Produkty:Pokud ve VOP píšeme o Produktech, myslíme tím jak Zboží, tak Digitální obsah. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Zboží nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používáme v textu tyto pojmy samostatně.
 7. Prodávající:
  Je fyzická osoba, která prodává Produkty nabízené na Webu. Prodávající je:

Mgr.Eliška Kopicová

IČ: 17458161

Sídlo: Česká Bělá 370

Email: eliskacoradachodi@gmail.com

Zapsaná zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. SZ-MCH-7204/2022/OBŽÚ/KD vedeném u Městského úřadu Chotěboř.

Adresa pro doručování je shodná́ s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro připadné vyřizovaní́ podnětů a reklamací.

Pojem Prodávající́ Prodávající i jako označení Poskytovatele. Jak se dočtete nízce, můžeme spolu uzavřít 2 různé́ typy smluv, podle toho, jestli od nás kupujete Zboží́ (pak jde o kupní́ smlouvu a zákonem jsme označeni jako „prodávající́“) nebo Digitální́ obsah (pak jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu a zákon nás označuje jako „poskytovatele“). Pro zjednodušení́ tedy ve VOP zjednodušení pro oba případy pouze označení „Prodávající́“.

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající́.

 1. Kupující́:Kupujícím je ten, kdo s námi jako námi prostřednictvím Webu uzavře kupní́ smlouvu, kterou koupí Zboží́. Pojem Kupující́ Prodávající i pro označení osoby, které́ na zakladě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytneme Digitální́ obsah. Zákon tuto osobu označuje jako „uživatele“. Pro zjednodušení́ ovsem v textu VOP i tuto osobu označujeme jako „Kupující́“. Kupujícím muže byt jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající́ právnická́ osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Kupující́.

 1. Spotřebitel:Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí́ fyzická́ osoba, která́ nejedná v rámci své́ podnikatelské́ činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická́ osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, ze Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má́ má na moznost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizovaní́ reklamací.
 2. Kupní́ smlouva: Na prodej Zboží́ je mezi námi jako námi a Vámi jako Kupujícím uzavíraná Kupní́ smlouva.
 3. Smlouva o poskytování digitálního obsahu:Tato smlouva se digitálníhó pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.
 4. Smlouva:Pokud je v dalším textu dalším pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Kupní́ smlouva, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá́ ustanovení VOP tykají́ jen jednoho těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní́ smlouvu. Proces uzavíraní́ Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní́ je popsán podrobné̌ v těchto VOP. Smlouva je uzavíraná v uzavíraná jazyce, archivovaná́ v elektronické́ podobě̌ a není́ přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Váší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné́ potvrzení.
 5. Smlouva uzavřená distančním způsobem:Jedná se o Smlouvu, která́ je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž̌ bychom se museli osobně̌ potkat, neboť̌ k jejímu uzavření uzavřeni web a e-mail. Náklady spojené́ s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové́ připojení) si jako Kupující́ hradíte sami a neliší́ se od bezané sazby bezané Vašim operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. připojeni objednávky výslovné̌ souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. Spotřebitelská́ smlouva: Je to Smlouva, ve které́ jako Kupující́ vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má́ v mnoha případech případech postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovné uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).
 7. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odeslaným objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím zaškrtnutím políčka. Tim se VOP stávají́ součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné́.
 8. Rozhodné právní́ předpisy:Jsou to platné́ právní́ předpisy, které́ se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zněni právních předpisů (dále též̌ jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně̌ spotřebitele ve znění zněni právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní́ §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit primo jejich aktuální́ znění.
 9. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které́ máme uvedené́ na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové́ podobě̌ (a za tu se pro tyto ucelí pouhé́ uvedení na webu nepovazuje).

 1. Údaje o hlavních vlastnostech Zboží́ a Digitálního obsahu jsou vždy uvedené́ primo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé́ položky, resp. prodejní́ stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí́ podrobný́ popis. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v prosím̌ nejasností nás kontaktujte ještě před objednaným Produktu.
 2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní́ telefonní a adresu pro doručování elektronické́ posty jsme již̌ uvedli výše, v cíl. I. odst. 5 VOP.
 3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U Digitálního obsahu je to cena konečná́, u Zboží́ se připočítává cena za dopravu. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková́ cena za všechny objednané́ Produkty, včetně̌ daně z přidané́ hodnoty a včetně nakladů na dopravu (pokud objednáváte i Zboží́).
 4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební́ kartou VISA, VISA elektron, Mastercard, Maestro prostřednictvím platební́ brány Vombate.
 5. Zboží́ je dodáváno do 10 dnů od zaplacení kupní́ ceny, Digitální́ obsah je dodán ve lhůtě uvedené́ v popisu na Webu. Tedy u e-bokoů do 3 dnů od zaplacení kupní́ ceny.
 6. Spotřebitel muže odstoupit od Kupní́ smlouvy během 14 dní od převzetí Zboží́. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od uzavření této smlouvy u e-booku. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který́ tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zrkejmé, od jaké́ Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.
 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.
 8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.
 9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
  umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 10. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu eliskacoradachodi@gmail.com.
 11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.czwww.adr.coi.cz, e- mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.
 2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZse nepoužije.
 3. V objednávkovém formuláři jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku a uvedením počtu/množství objednávaného Produktu, případně i varianty Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná a je-li objednáváno Zboží), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání Zboží) a vyberete způsob úhrady a způsob doručení (v případě Zboží). Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.
 4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.
 5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
 6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Upozorňujeme, že výjimečně může dojít kdočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
 8. Vlastnické právo ke Zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží jste převzali.
 9. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 10. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. K ceně Zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). U Digitálních obsahu žádné dopravné není. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného (je-li součástí objednávky Zboží). Máte-li slevový kód, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (teda ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).
 11. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.
 12. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 13. Možnosti úhrady kupní ceny:
 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. www.comgate.cz/cz/ která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
 • ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
 1. Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZse nepoužije.
 2. DODACÍ PODMÍNKY:
 3. DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ:

A.1. Možnosti dodání: Knihy v České republice dodáváme prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o. na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo na Vámi vybrané výdejní místoPři převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VIII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

A.2. Dodací lhůta: Zboží dodáme do 10 pracovních dní od uhrazení kupní ceny. Zpravidla je to ale lhůta kratší. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail a od přepravce (Zásilkovny s.r.o.) email nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce. Pokud by Zboží nebylo možné v uvedených lhůtách dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): Výše ceny za dodání Zboží je uvedena na webovém rozhraní a vidíte ji přímo v objednávkovém formuláři.

A.4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Produktů: S přípravou Zboží k expedici i s doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že Zboží již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať zásilku zbytečně neodesíláme. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy. Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat Zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám zdůvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

 1. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

B.1. Možnosti dodání: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

B.2. Dodací lhůta: E-book bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba.

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

 1. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚCČET, AUTORSKÁ PRÁVA
 2. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 3. Digitální obsah Vám poskytujeme na dobu existence Prodávajícího, přičemž se zavazujeme, že i kdyby došlo k zániku Prodávajícího (výmazu společnosti z obchodního rejstříku), budete mít Digitální obsah přístupný nejméně 2 roky od uzavření Smlouvy. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny. U e-booku Vám zašleme
  jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. E-book je poskytován jako jednorázové plnění.
 4. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Produktů, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, situace na trhu.
 5. Autorská práva: Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny anebo řádné úhrady první sjednané splátky kupní ceny. U Digitálního obsahu s kupní cenou hrazenou na splátky, je licence poskytována pouze na dobu, kdy jsou uhrazeny jednotlivé splátky. Po úhradě celé kupní ceny je pak licence poskytnutá na dobu neurčitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Zboží:Spotřebitel má dle § 1829 NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Pokud si objednal několik dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 1. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.
 2. Vady, za které neseme odpovědnost u Zboží: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má Zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí Zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u Zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží (jde-li o vadu skrytou).
 3. Jaké nároky můžete v případě vady na Zboží požadovat?
 4. Pokud jste Spotřebitel:
 • můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového Zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 1. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada Zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • dodání nového Zboží bez vad,
 •  přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a My vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a My bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Našeho souhlasu.

 1. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží? Práva z vadného plnění Vám nenáleží:
 • pokud byste před převzetím Zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • při opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním
 • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.
 1. 5.Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu:Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupněni. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.
 2. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady Digitálního obsahu požadovat?
 • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Je-li Kupujícím u Digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku

 1. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosíme, neposílejte nám Zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2023.
 4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.